Dynamic Collaboration Geïntegreerde Leerervaringen

Grensverleggende inzichten en praktische handvaten voor individuele, team- en organisatieontwikkeling

In de geïntegreerde leerervaringen nemen we je toepassingsgericht mee in datgene wat zich afspeelt op het kruispunt van twee hoekstenen in de Dynamic Collaboration aanpak.

Een proactieve besluitvorming en betrokkenheid ontstaat wanneer heldere opdrachtstelling spoort  met overeenstemmende besluitvorming van individuele medewerkers.  Dit leidt leidt tot individuele flow. Dit laatste is een situatie waar medewerkers optimaal productief zijn en energie halen uit het werk. Je vermijdt er burn-out en bore-out.

Een cultuur die verbindend werkt ontstaat wanneer autonome besluitvorming gepaard gaat met integratiemechanismen waarbij verschillen in perspectieven met elkaar verweven worden. Dit leidt niet enkel tot een verbinding van medewerkers met het grotere geheel van de strategie maar ook tot een sterkere onderlinge verbinding en samendenkwerken. Je vermijdt er siloïsering en vervreemding van medewerkers.

Processen en systemen die leiden tot leren ontstaan op het snijpunt van de integratiemechanismen met de opdrachtstelling. Dit leidt tot operationele excellentie, klantgerichtheid en vernieuwing. Je vermijdt dat systemen té veel op registratie gericht zijn, te gefragmenteerd worden vormgegeven en verlammend gaan werken.

Je kan je inschrijven voor de drie dagen, of voor iedere dag afzonderlijk. De prijs per dag bedraagt 300 Euro (excl. BTW). De Nederlandstalige sessies gaan fysisch door. Het Engelstalige programma wordt digitaal verzorgd.

11/10 – Proactieve besluitvorming, betrokkenheid en flow (NL)

Parallel aan de voortschrijdende digitalisering van werk vindt er een stille revolutie plaats in werk. Medewerkers focussen zich op meer complexe opdrachten waar interactie centraal staat en specifieke oplossingen moeten gevonden worden. Computers nemen de routinematige facetten van het werk over.

De huidige antwoorden van human resources houden onvoldoende rekening met de co-evolutie van opdrachtstellingen en ontwikkeling van medewerkers. Opdrachtstellingen blijven hierdoor te lang té gefragmenteerd en medewerkers worden onvoldoende voorbereid op de toename in complexiteit. Dit verhoogt aanzienlijk de kans op burn-out en bore-out.

In deze dag lichten we het kader toe van waaruit je functies/rollen en medewerkers samen kan laten evolueren. Via twee praktische cases illustreren we hoe dit in de praktijk vorm krijgt.

Als deelnemer leer je:

 • De basis om bijdragegerichte rolomschrijvingen op te maken en ontwikkelingsniveaus van medewerkers te objectiveren.
 • Om in te schatten wanneer iemand in-flow functioneert, dan wel vanuit een risicozone van burn-out of bore-out opereert.
 • Vier strategieën om medewerkers te laten stilstaan bij hun interpretatie van hun opdracht en de kwaliteit van hun besluitvorming.
 • Hoe je medewerkers kunt laten groeien tot het niveau dat hun aanpak groter is dan de problemen waarmee ze geconfronteerd worden.

24/10 – Ontwikkel een cultuur die medewerkers onderling én met het bredere plaatje verbindt (NL)

Cultuurontwikkeling vertrekt in veel organisaties vanuit de overtuiging dat cultuur een geheel van gedragsprincipes en -normen is. Klantgerichtheid, operationele efficiëntie, en innovatie zijn de drie meest voorkomende concepten die in verschillende vormen aannemen.

De kernvraag bij cultuur is echter deze naar de mate waarin deze verbindend werkt en medewerkers in staat stelt om enerzijds hun handelen af te stemmen op het grotere geheel van betrachtingen (purpose) en strategie en anderzijds tot een beter onderlinge verbinding en samenspel te komen.

Het creëren van verbinding loopt over de gesprekken die men met elkaar heeft. We zoomen op deze dag in op dialogische strategieën die rekening houden met de diversiteit van (vaak expert) perspectieven van medewerkers. We gaan ook concreet in op de vraag hoe je een cultuurontwikkeling medewerkers kan stimuleren om op een tijdige, ideeën synchrone, ecologisch gevoelige wijze gesprekken te voeren die, waar nodig, zelf- of andere transformaties bewerkstelligen.

Als deelnemer leer je:

 • De dialogische dimensies in de eigen bedrijfscultuur te herkennen en te versterken.
 • Heldere verbindende visies te creëren voor onzekere toekomstbeelden.
 • Co-creatieprocessen op te zetten die transitiedoorbraken kunnen bewerkstelligen.
 • Rationeel gebruik te maken van de irrationele dimensies in de bedrijfscultuur.

8/11 – Processen en systemen die leiden tot leren (NL)

Organisatiestructuren nemen in toenemende mate de vorm aan van gestructureerde netwerken. Via project- en programmawerk – zoals agile, lean, six sigma, design journeys, customer experience optimization en innovation breakthroughs –  dragen medewerkers bij aan teamgrensoverschrijdende initiatieven.

De focus in deze initiatieven gaat uit naar het herdenken van operationele flows of processen, met name de stromen van informatie, middelen en mensen doorheen de keten en het herstellen van breuklijnen in processen (zoals bijvoorbeeld kwaliteitsprocessen, op operationele efficiëntie gerichte processen, klantgerichte processen, …). Veel opgestarte projecten worden echter niet tijdig of binnen budget opgeleverd. De uitkomsten van projectwerking zijn vaak onvoldoende aan elkaar gekoppelde werkwijzen die veel registratie vragen, maar onvoldoende tot onderling leren leiden.

In deze dag delen we de basics van teamgrensoverschrijdende projectwerking en reiken hulpmiddelen aan om kernrollen in projectwerking te omlijnen, tot prioritering van projecten te komen, en de uitvoering ervan vlotter te laten verlopen.

Als deelnemer leer je:

 • Keuzes te maken in het geheel van prestatie-indicatoren om tot onderling leren te komen.
 • Strategieën en processen om tot effectievere prioritering, informatiedeling, rolafspraken en strategie-realisatie te komen.
 • Processen en meta-processen om project- en programmawerking effectiever vorm te geven: besluitvormingsmechanismen.
 • Bewuster om te gaan met de samenstelling van (potentieel winnende) teams: kiezen van projecttrekkers, -sponsors en besluitvormingsmechanismen.
Choose your session