Dynamic Collaboration Deep Dives

In-depth solution-focused inspiration to truly weave best practices into your collaborative practices

Companies that embrace practices from the New Normal will realize competitive advantage: more comprehensive decision-making, more vital mutual learning, and more sustainable development.

The deep dives always start from one cornerstone of the Dynamic Collaboration approach: decision-making, work design, and team dynamics. They are three-day programs in which we make a unique connection between the best scientific research on the themes and the emerging practices in organizations.

The deep dives are three-day programs aimed at senior managers and systemic organizational development supervisors who are confronted with the limits of their approach and want to enrich their perspectives. The Deep Dives are designed to reinforce existing frameworks and toolkits. Indeed, each Deep Dive brings to light a hidden dimension and a complementary intervention process. This allows you to weave the insights provided into your approach.

The deep dives consist of three days each, spread out over time. The participation fee per deep dive is 900 Euro (excl. VAT). The Dutch-language sessions take place physically. The English program is provided digitally.

29/09, 20/10 en 17/11/2023 – Next level systemische denktools voor leidinggevenden: faciliteer geïntegreerde besluitvorming  (drie dagen – NL)

Dit programma is ontworpen om leidinggevenden te ondersteunen in cruciale leiderschapstransities, namelijk deze die te maken hebben met enerzijds de noodzaak om breder te denken en te beslissen en anderzijds het loslaten van het ego en van hieruit sterkere verbindingen te realiseren in samenwerking.  Het programma reikt de basis aan met teams samen denkend samen te werken. De focus ligt op het beïnvloeden van de diepte en de breedte waarmee problemen en uitdagingen doorgedacht worden en in het verlengde hiervan te komen tot een meer omvattende, meer integratieve besluitvorming.

Deze training reikt leidinggevenden 28 concrete denkwijzen aan om doorbraken en versnellingen te creëren in  de transitie naar een nieuw zakelijk model. Als deelnemer leer je de gedachtestructuren van anderen en van jezelf observeren, waardoor je kan beginnen nadenken over datgene waarover je op dat moment nog niet hebt nagedacht. We oefenen ook uitgebreid gedachte openende vragen, waardoor je het co-reflectieve proces in teams in betere banen kan leiden. Leidinggevenden ontdekken hoe ze effectievere strategische en innovatiedialogen kunnen voeren. Facilitators verbreden hun interventie-repertorium en zullen effectiever teams tot zelfsturing kunnen aanzetten.

Als deelnemer leer je:

 • eigen aannames en denkpatronen te observeren en werkbaar te maken;
 • problemen en vraagstukken te identificeren voordat ze hardnekkig worden;
 • relevante perspectieven effectief te identificeren, te verduidelijken en te benutten om de kwaliteit van de beslissingen te verbeteren;
 • te bepalen wanneer en in welke mate samenwerking in een bepaalde besluitvormingscontext aangewezen is;
 • doeltreffende besluitvorming in samenwerkingsverband te vergemakkelijken en daaraan deel te nemen;
 • een omgeving te creëren die bevorderlijk is voor effectieve communicatie, samenwerking en besluitvorming.

Het concrete programma ziet er als volgt uit:

(29/9) Dag 1

Ochtend: Hoe kunnen we beginnen denken over datgene waarover we nog niet denken?

In deze inleidende sessie schetsen we het dieper denkkader. Dit is gebaseerd op de vier principes van het dialectische denken, namelijk hoe we bij probleembenadering kunnen uitgaan van (1) het grotere omvattende geheel (alles is zowel een ‘onderdeel van’ als een ‘grotere geheel voor’)), (2) dynamiek en constante verandering (alles wat bestaat is in beweging), (3) essentiële samenhangen (alles is verbonden met elkaar), en (4) metamorfose (alles verandert van vorm).

Namiddag: Deel-geheel denken: In welke mate maakt ‘ons onderwerp’ deel uit van een ruimere context?

In deze sessie oefenen we deel-geheel denkvragen en maken je bewust dat de logische verdedigbaarheid van je argumenten samenhangt met de context, het grotere geheel (het eerste principe van het dialectische denken). Deel-geheel-denken is in wezen een denken in structuren, hoe iets deel uitmaakt van een functioneel geheel, of een gelaagd geheel, of een andere invulling krijgt vanuit verschillende contexten.

(20/10) Dag 2

Ochtend: Dynamiek denken: Welke ‘evoluties’ beïnvloeden ons begrip van het onderwerp?

In deze sessie oefenen we dynamiek denkvragen. Deze zijn gebaseerd op het tweede principe van dialectisch denken: constante verandering. Deze denkwijzen scheppen inzicht in hoe iets naar iets anders toe beweegt, en hoe we dus kunnen herkennen welke geschiedenis een onderwerp heeft, een verleden, een heden en een toekomst, of nog beter hoe ons perspectief op verleden, heden en toekomst juist door zijn verstrengeling ons perspectief op dynamische constante verandering bepaalt. Dit begint met het aanduiden van hoe iets ontstaat, hoe een antithese volgt op een these en vervolgens tot een synthese kan worden gebracht, welke patronen in de ontwikkeling meespelen en hoe vanuit verschillende ontwikkelingsdynamieken eenzelfde gegeven anders kan evolueren.

Namiddag: Samenhang denken: Hoe is het ‘ene’ verbonden met het ‘andere’, hoe ziet de samenhang eruit?

In deze sessie oefenen we samenhang-denkvragen. Deze zijn gebaseerd op het derde principe van het dialectische denken: gemeenschappelijkheid en verband. Samenhang-denken vormt een tegengewicht voor het logisch-analytisch categoriseren en fragmenteren van gebeurtenissen, ideeën, of ervaringen. Het helpt ons om het zicht op de totaliteit te herstellen. Het begint met erop te wijzen dat je bepaalde dingen niet los van elkaar kunt zien, om vervolgens de specifieke verbanden te expliciteren, en ten slotte de verbonden elementen zelf ook te verbinden met de impliciete samenhangen waarvan ze deel uitmaken en die hun identiteit vormgeven.

(17/11) Dag 3

Ochtend: Metamorfose denken: Welke zijn de spanningsvelden, onevenwichten en uitdagingen tot transformatie zijn verbonden aan het ‘onderwerp’?

In deze sessie oefenen we metamorfose-denkvragen. Deze zijn gebaseerd op het vierde principe van dialectisch denken, namelijk gedaanteverandering en transformatie. Men komt al vroeg in aanraking met transformationele processen, wanneer in de biologieles de groei van een rups naar een vlinder wordt uitgelegd. Het woord metamorfose betekent dat iets radicaal van vorm verandert. In het hedendaagse bedrijfsleven wordt het woord transformatie vaak als synoniem van verandering gebruikt, en dan nog het liefst verandering via een eenvoudig stappenplan. Metamorfose denken vereist echter het kunnen (1) identificeren van de broze grenzen die systemen omschrijven, (2) bepalen van het ontwikkelingspotentieel die uit die fragiliteit voortvloeit, en (3) uitwerken van de manier waarop de vorm op een gecoördineerde wijze kan veranderen. Dit vereist het hanteren van de vorige drie denkvormklassen: (1) hoe gelaagdheid verandert (deel-geheel), (2) wat men vanuit de voorgeschiedenis of het toekomstperspectief moet omdenken (dynamisch), en (3) hoe de nieuwe entiteit een andere samenhang opbouwt met de omgeving, dit wil zeggen de andere entiteiten (samenhang).

Namiddag: Integratie

In deze sessie integreren we het geleerde en staan uitgebreid stil bij de manier waarop je gedachten openende dialogen begeleid.

Het programma wordt verzorgd door Jan De Visch en Maarten Van Damme.

De deelnameprijs voor de drie dagen bedraagt 900 Euro (excl. BTW). Je kan dit bedrag overschrijven via PayPall. Op deze manier bevestig je meteen ook je inschrijving.

24/10, 21/11 en 12/12/2023 – Hoe bouw je een toekomstbestendige organisatiestructuur? (drie dagen – nederlands)

Alles om je organisatiestructuur effectiever in te richten: kaders, concrete tools, en transitiepraktijken.

Dit programma zal je kijk op organiseren voor altijd veranderen. Het geeft je de handvaten om effectievere organisatiestructuren te bouwen. Effectievere organisatiestructuren zijn wendbaar, vergemakkelijken transversale samenwerking, en versterken het eigenaarschap op elk niveau in een organisatie.

Als deelnemer leer je:

 • Hoe je de vijf organisatie-ontwerpprincipes in de praktijk om te zetten.
 • In te schatten wat in een organisatieopzet/structuur werkt en welke elementen in een organisatieopzet leiden tot trage besluitvorming, micro management, inefficiënte besluitvorming, breuklijnen in strategie realisatie en ongewenst verloop.
 • Met welke kleine ingrepen je positieve doorbraken in het samenwerkingsverband kan creëren.
 • Hoe je via aanpassingen in het rol- en functieopzet de groei van medewerkers en deze van het team en de onderneming wederzijds kan versterken.
 • Hoe je voorkomt dat er zich in groei van de onderneming silo’s beginnen vormen en hoe je silo sering kunt ombuigen naar productieve teamgrensoverschrijdende samenwerking.
 • Een praktische tool om de kwaliteit van functie- en rolopzet in te schatten.

Het concrete programma ziet er als volgt uit:

(24/10) Dag 1: Essentiële aspecten van organisatieontwerp: kaders, beginselen en praktijken

Organisatieontwerp: terug op de agenda? Twee ‘evolutionaire’ visies.

Hoe de structuur van een organisatie mee evolueert met de groeifase waarin de organisatie zich bevindt.

Welke zijn de basisbouwstenen van een waardecreërend organisatieontwerp?

Toewijzing van verantwoordelijkheden aan eenheden

Rapporteringslijnen en laterale samenwerking

Verantwoordelijkheid voor eenheden

Belangrijke rapportage- en coördinatieprocessen

Ontwerpeisen en -principes.

Je organisatie wendbaar ontwerpen

Je organisatie ontwerpen voor een zo groot mogelijke effectiviteit en efficiëntie

Voorbeelden: Drie benaderingen van organisatieontwerp.

(22/11) Dag 2: Het ontwerpen van verantwoordelijkheid en eigenaarschap

Het onderscheiden van huidige, toekomstige en maatschappelijke waardecreatie

Het vormgeven van de gelaagdheid in het georganiseerd samenwerken

Het inschatten van de huidige kwaliteit van het organisatieontwerp (de optimale afstand tussen functies in een rapporteringslijn)

Het cocreëren van organisatiestructuur opties

Het herdenken van functies aan de hand van vier essentiële deelverantwoordelijkheden: naar klanten en belanghebbenden, naar innovatie en verbetering, voor middelen en naar planning & coördinatie.

Zeven patronen in het teamgrensoverschrijdend samenwerken

(12/12) Dag 3: Het faciliteren van organisatiestructuurontwikkeling

Begeleidingsessentials: drie cases

Human capital hefbomen: drie cases

Twee integratieve cases

De deelnameprijs voor de drie dagen bedraagt 900 Euro (excl. BTW). Je kan dit bedrag overschrijven via PayPall. Op deze manier bevestig je meteen ook je inschrijving.

Choose your Deep Dive